Stichting psychoanalytische fondsen

Bestuurlijk

De Stichting Psychoanalytische Fondsen heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur van op dit moment zes leden:

  • Henk Jan Dalewijk (voorzitter),
  • Jitske Koetsier (secretaris)
  • Kees Lambregtse (penningmeester),
  • Klaas van Tuinen (lid).
  • Hansa van Ramshorst (lid qq NPaV bestuur)
  • Jopie Binnekade (beheer pand)

De leden van het bestuur zijn allen psychoanalytisch geschoold met uitzondering van de penningmeester.

Zie hierbij de statuten van de Fondsen: /eigen/Statuten.november_2018.pdf

/eigen/Jaarverslag_2021.SPF.pdf 

/eigen/jaarverslag_2020.pdf 

/eigen/Jaarverslag_2019.pdf 

 jaarverslag 2018

Westerman Holstijn Fonds 

Financieel beleid
De Stichting Psychoanalytische Fondsen werft fondsen die ten goede komen aan psychoanalytische behandelingen en aan activiteiten, die de verspreiding en verankering van het psychoanalytisch gedachtegoed in de samenleving bevorderen.

De basis van het huidige vermogen is een serie legaten, die in de loop der jaren vermeerderd zijn met een aantal incidentele schenkingen.
Het huidige vermogen is voor ca de helft belegd in waardepapieren (effecten en obligaties) en voor de andere helft in een pand aan het Olympiaplein in Amsterdam, dat volledig in eigendom is.

Dit pand is, conform de doelstelling van de stichting, verhuurd aan ca 20 verschillende, zelfstandig gevestigde psychotherapie-praktijken op psychoanalytische basis en biedt tevens ruimte aan cursussen, opleidingen, vergaderingen en bijeenkomsten.

Het streven is het vermogen in tact te houden en van de opbrengsten de doelstelling van de stichting te realiseren.

Voor wat betreft de kosten gelden de volgende principes:

  • De overhead mag niet meer dan 10% bedragen van het bruto resultaat.
  • Het netto resultaat is de resultante van alle inkomsten minus de beheerskosten, waaronder óók de onderhoudskosten aan het pand vallen.

Ter aanvulling: het pand is in de afgelopen twee jaar grootscheeps gerenoveerd en er zijn nieuwe huurders. De overhead bestaat vooral uit kosten accountant, administratie en secretariaat.

De jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks samengesteld door AA&FD (Angela Administratie en Financiële Dienstverlening). De balans 2016 is te lezen op deze website.